مسئولین بخش ها
مدیر عامل موسسه درمانی و دارویی آستان قدس رضوی
دکتر سید مهدی هاشمی نژاد
32253035
رزومه کاری
مشاور درمان موسسه درمانی آستان قدس رضوی
دکتر محمد داوود شریفی
متخصص طب اورژانس
32253035
رزومه کاری
رئیس دفتر مدیر عامل
مصطفی رضا زاده
32244055
رزومه کاری
رئیس امور اداری و مالی
سید سعید عبداللهی
کارشناس حسابداری
32253035
رزومه کاری
مسئول روابط عمومی وآموزش
سید امیر مسعود شالفروشان
کارشناس رادیولوژی
32244311 - داخلی 243
رزومه کاری
رئیس بخش خدمات پزشکی و پرستاری
دکتر حسن اخوان مهدوی
دکترای پزشکی
32244311-داخلی274
رزومه کاری
مدیر داخلی دارالشفاء امام
سید مهدی موسوی نژاد
کارشناس پرستاری
32244311 - داخلی 111
رزومه کاری
مسئول داروخانه
دکتر مریم مواجی
دکترای داروسازی
32226850
رزومه کاری
مسئول بخش رادیولوژی
سیدرضا مومنیان
کارشناس رادیولوژی
32244311-داخلی239
رزومه کاری
مسئول آزمایشگاه
عبدالرضا احمدی
کارشناس آزمایشگاه
رزومه کاری
مسئول طب کار
فریدون عامل بردبار
32244311- داخلی198
رزومه کاری
 
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 4891