مسئولین بخش ها
مدیر عامل موسسه درمانی آستانقدس رضوی
دکتر ناصر سرگلزایی
32253035
رزومه کاری
مشاور درمان موسسه درمانی آستان قدس رضوی
-------------
-------------
------------
رئیس دفتر مدیر عامل
مصطفی رضا زاده
32244055
رزومه کاری
رئیس امور اداری و مالی
اقای احسانی
------------
32253035
------------
مسئول روابط عمومی وآموزش
سید امیر مسعود شالفروشان
کارشناس رادیولوژی
32244311 - داخلی 243
رزومه کاری
رئیس بخش خدمات پزشکی و پرستاری
دکتر حسن اخوان مهدوی
دکترای پزشکی
32244311-داخلی274
رزومه کاری
مدیر داخلی دارالشفاء امام
سید مهدی موسوی نژاد
کارشناس پرستاری
32244311 - داخلی 111
رزومه کاری
مسئول داروخانه
دکتر امید اشرفی
دکترای داروسازی
32226850
رزومه کاری
مسئول بخش رادیولوژی
سیدرضا مومنیان
کارشناس رادیولوژی
32244311-داخلی239
رزومه کاری
مسئول آزمایشگاه
عبدالرضا احمدی
کارشناس آزمایشگاه
رزومه کاری
مسئول طب کار
فریدون عامل بردبار
32244311- داخلی198
رزومه کاری
 
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 5146